تحقق تنها 9 درصد اهداف افزایش ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین‌المللی تا پایان 94

طبق آنچه که در پایان 94 پیش‌بینی شده بود، ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین‌المللی باید به 40 هزار STM1 می‌رسید اما با عملکرد زیرساخت در پایان 94 ظرفیت ترانزیت بین‌الملل به 9 درصد میزان پیش‌بینی شده رسیده که مؤید عدم تحقق کامل هدف است. دیوان محاسبات کشور، گزارش تفریغ بودجه سال 1394 را منتشر کرد. بر […]

طبق آنچه که در پایان 94 پیش‌بینی شده بود، ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین‌المللی باید به 40 هزار STM1 می‌رسید اما با عملکرد زیرساخت در پایان 94 ظرفیت ترانزیت بین‌الملل به 9 درصد میزان پیش‌بینی شده رسیده که مؤید عدم تحقق کامل هدف است.

دیوان محاسبات کشور، گزارش تفریغ بودجه سال 1394 را منتشر کرد. بر اساس تبصره 12 در بند (الف)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است از طریـق شـرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسـب از بازار پهنای باند منطقه اقدام کند .

شرکت ارتباطات زیرساخت به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقـه از طریـق مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و بین‌المللی، بودجه سال‌های 1390 لغایت 1394 را بـه شـرح جـدول زیر هدفگذاری نموده است.

 

این شرکت در سال 1394 پروژه‌های سال گذشته را ادامـه داده اسـت که عبارتند از:

پروژه EPEG: هدف این پروژه برقراری یک لینک سریع السیر بین‌المللی با ظرفیت انتقال ترانزیت به میـزان Tbps  3/2 است. انجـام این پروژه که بـه بـستر فیبرنـوری و تجهیزات انتقال نیاز دارد به صورت تفاهمنامه چهـار جانبـه در سـال 1390 بـین شـرکت ارتباطـات زیرساخت با اپراتورهایی از کشورهای عمان، روسیه و انگلستان منعقد و از فرانکفورت شـروع و پـس از گذر از روسیه و ایران به عمان متـصل مـی‌گـردد.

پروژه اوج: قرارداد ان پروژه که در سال 1393 منعقد شده شامل اجرای طرح ترانزیت بین‌الملل با محوریت کشورهای همسایه و مرکزیـت ایـران روی شبکه فیبرنوری OPGW وزارت نیرو فی مابین شرکت گـسترش الکترونیـک مبـین ایـران و شرکت ارتباطات زیرساخت مورد بررسی قرار گرفته است.

افزایش ظرفیـت ترانزیـت ایـران و کـشورهای همـسایه در سـال 1393 معـادل s/200Gb بوده که با افزایش این ظرفیت به میزان  s/Gb 100در سال 1394، در مجموع ظرفیـت به میزان Gbps 300 اجرا گردیده است. بر طبق مفاد قرارداد مذکور چهل درصـد درآمـد بـه شرکت ارتباطات زیرساخت و شصت درصد درآمد به شرکت گسترش الکترونیک مبین ایـران اختصاص می‌یابد و بر این اساس ظرفیت ترانزیت در پایان قرارداد سـال 1402 بـه میـزان 3،830 Gbps  فراهم خواهد گردید.

لازم به ذکر است که تمامی هزینه‌هـای اجـرای پـروژه بـر عهـده شـرکت گسترش الکترونیک مبین ایران بوده و شرکت ارتباطات زیرساخت با توجه به انحصاری بودن، وظیفه فروش و بازاریابی پهنای باند ایجادشده به کشورهای همسایه با محوریـت ایـران را بـر عهـده دارد .

شرکت ارتباطات زیرساخت در سال 1394، به منظور افزایش پهنای باند بین‌الملل و افزایش ظرفیت شبکه IP داخلی اقدام به نصب تجهیزات جدید و ارتقاء و استفاده بهینه از ظرفیت تجهیزات قبلی نموده که بر این اساس، در سال مذکور پهنای باند بین‌المللی به میزان STM1 1010 معادل Gbps 153 و ظرفیت شبکه IP داخلی به میزان STM1 2133 معادل Gbps 323 افزایش یافته است.

در سال 1394 قراردادهای بین‌المللی منعقد نگردیده و قرارداد بین‌المللی فعالی از سنوات گذشته نیز باقی نمانده است.

باتوجه به جدول بالا میزان ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین‌المللی در پایان سال 1394 و بر اساس بستر اجرایی ماده 217 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 40،000 STM1  پیش‌بینی شده، اما عملکرد شرکت حاکی از آن است که در پایان سال 1394 ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین‌الملل به 3،600 STM1 معادل 9 درصد میزان پیش‌بینی شده تا پایان برنامه، رسیده است که با اهداف برنامه‌ریزی شده اختلاف قابل توجهی دارد و مؤید عدم تحقق کامل اهداف مدنظر قانون‌گذار می‌باشد.

تبلیغات :

buy Neuralink