آمار عضویت کاربران ایرانی‌ در شبکه‌های اجتماعی

این روزها افراد ساعت‌ها پای شبکه‌های اجتماعی می‌نشینند، این شبکه‌ها تاثیر بسیار زیادی در زندگی افراد دارد، لذا بهتر است بررسی شود که سن، جنس، تحصیلات، شغل و سایر ویژگی‌های فردی تا چه اندازه بر استفاده افراد در شبکه‌های اجتماعی موثر است. به همین منظور مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در آذر ماه سال گذشته […]

این روزها افراد ساعت‌ها پای شبکه‌های اجتماعی می‌نشینند، این شبکه‌ها تاثیر بسیار زیادی در زندگی افراد دارد، لذا بهتر است بررسی شود که سن، جنس، تحصیلات، شغل و سایر ویژگی‌های فردی تا چه اندازه بر استفاده افراد در شبکه‌های اجتماعی موثر است.

به همین منظور مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در آذر ماه سال گذشته با انجام یک طرح نظرسنجی با موضوع «بررسی دیدگاه شهروندان ایرانی در مورد شبکه‌های اجتماعی»، تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر ابعاد زندگی مردم را بررسی کرده و نتیجه آن را اعلام کردند.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

جامعه آماری این نظرسنجی شامل تمامی افراد بالای ۱۸ سال در خانوارهای معمولی ساکن در ۳۱ استان ایران بوده و اندازه نمونه با استفاده از فرمول خطای نسبی، ۴۴۰۰ نفر به دست آمده است.

طبق این نظرسنجی ۴۶.۸ درصد پاسخگویان عضو هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی نبوده‌اند، در حالی که ۵۲.۸ درصد شهروندان حداقل عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی مجازی بوده‌اند.

این تحقیق همچنین نشان داد بین سن و عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی نیز رابطه معکوس وجود دارد، به طوریکه با افزایش سن، میزان عضویت در شبکه‌های اجتماعی کاهش می‌یابد.

از لحاظ رابطه تحصیلات با عضویت در شبکه‌های اجتماعی نیز می‌توان دریافت افرادی که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، بیش از دیگران از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. چنانچه حدود ۷۵ درصد از افرادی که دارای تحصیلات هستند، اعلام کردند که عضو شبکه‌های اجتماعی مجازی هستند.

فعالیت مقامات ایرانی در شبکه های اجتماعی بدون مجوز ممنوع شد

از سوی دیگر، بین جنسیت و عضویت در شبکه‌های اجتماعی نیز رابطه معناداری وجود دارد. مردان بیشتر از زنان عضو شبکه‌های اجتماعی مجازی بوده‌اند. علاوه بر این، افراد مجرد بیشتر از افراد متاهل عضو شبکه‌های مجازی هستند.

بررسی رابطه بین سن و عضویت در شبکه‌های مجازی نشان می‌دهد با افزایش سن میزان عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی کاهش می‌یابد. همچنین تفاوت معناداری بین سطح تحصیلات با عضویت وجود دارد یعنی اشخاصی که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند بیش از دیگران از شبکه‌های مجازی استفاده می‌کنند چنانکه سه چهارم اشخاص با تحصیلات دانشگاهی یعنی ۷۵.۲ درصد از آنها بیان داشتند که عضو شبکه‌های اجتماعی هستند.

در بررسی اینکه افراد عضو کدام یک از شبکه‌های اجتماعی هستند نیز مشخص شد برای مثال حدود ۶۲ درصد افراد عضو شبکه اجتماعی تلگرام نبوده و حدود ۳۷ درصد عضو این شبکه اجتماعی بودند. در واقع با توجه به نتایج مربوط بیش از یک سوم پاسخگویان عضو شبکه اجتماعی مجازی تلگرام بودند. این اعداد در شهر تهران نشان می‌دهد حدود ۴۷ درصد از پاسخگویان در شهر تهران عضو شبکه اجتماعی تلگرام بوده و در حدود ۵۲ درصد عضو شبکه اجتماعی نبوده‌اند. البته نظرسنجی انجام شده در اواخر فروردین سال ۱۳۹۴ حاکی از این بود که ۲۴ درصد از پاسخ‌دهندگان عضو تلگرام بودند که این عدد در فاصله هفت ماه به حدود ۴۸ درصد رسیده یعنی دو برابر افزایش پیدا کرده است.