کنترل انتشار متان در اقیانوس منجمد شمالی توسط ماه

 محققان در مطالعات اخیر خود متوجه شدند ماه قادر است تا میزان انتشار متان در اقیانوس منجمد شمالی را کنترل کند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، انتشار گاز متان در منطقه شمالگان بیش از دیگر مناطق زمین بوده و این انتشار حدود هزاران سال است که ادامه دارد. همچنین با گرمتر شدن […]

 محققان در مطالعات اخیر خود متوجه شدند ماه قادر است تا میزان انتشار متان در اقیانوس منجمد شمالی را کنترل کند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، انتشار گاز متان در منطقه شمالگان بیش از دیگر مناطق زمین بوده و این انتشار حدود هزاران سال است که ادامه دارد. همچنین با گرمتر شدن اقیانوس نیز امکان تشدید این موضوع وجود خواهد داشت.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

دانشمندان با بررسی پدیده انتشار گاز در شمالگان و همچنین نقشه برداری های صوت شناسی آبی متوجه شدند که ماه روند آزادسازی متان در اقیانوس منجمد شمالی را کنترل میکند. در این روش از فناوری سونار استفاده می شود. همچنین از آن برای مطالعات ویژگی‌های فیزیکی و زیست شناسی زیر آب نیز می‌توان بهره برد.

دانشمندان علاوه بر کنترل ماه بر روی جزر و مد اقیانوس ها، انتشار متان شمالگان را نیز به این قمر نسبت دادند. آندریا پلازا، محقق این مقاله می‌گوید: ما از طریق تجمع گاز در رسوبات یک‌متری بستر دریا متوجه آسیب پذیری رسوبات در برابر فشار جزئی آب شدیم. همچنین جزر و مد دریا نیز از طریق فشار هیدرواستاتیک باعث آزاد شدن متان بیشتر میشود. بدین ترتیب با افزایش جزرومد فشار افزایش داشته و آزاد شدن متان نیز شدت کمتری خواهد داشت. بدان معنی که در اقیانوس منجمد شمالی تغییرات فشار باعث آزاد شدن مقدار قابل توجهی از متان خواهد شد.

 در این تحقیق برای ثبت مشاهدات از ابزاری به نام پیزومتر استفاده شده است. این دستگاه قادر است فشار سیال در یک سامانه را با استفاده از اندازه گیری ارتفاع بالا آمدن ستون آب اندازه گیری کند. این اندازه‌گیری‌ها زمانی انجام شده که پیش از این هیچ آزادسازی متانی در منطقه اقیانوس منجمد شمالی دیده نشده بود.