دیپ فیک می تواند باعث پخش گسترده نقشه های جغرافیایی جعلی شود

تصاویر دیپ فیک در مورد نقشه های جغرافیایی می تواند در آینده به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی به شمار رود. این تصاویر ماهواری در آینده پیامدهای منفی بیشماری خواهند داشت. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، فناوری دیپ فیک اگرچه توسط هوش مصنوعی خلق شده و بسیار واقعی به نظر می رسد […]

تصاویر دیپ فیک در مورد نقشه های جغرافیایی می تواند در آینده به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی به شمار رود. این تصاویر ماهواری در آینده پیامدهای منفی بیشماری خواهند داشت.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، فناوری دیپ فیک اگرچه توسط هوش مصنوعی خلق شده و بسیار واقعی به نظر می رسد اما این تصاویر می‌تواند در آینده بسیار مشکل ساز باشد. آنچه که هم اکنون محققان را بسیار نگران کرده امکان به وجود آمدن نقشه های جعلی توسط این هوش مصنوعی است.

با خلق تصاویر جعلی می توان به شیوه های مختلفی اطلاعات دروغین را در مورد تصاویر ماهواره ای منتشر کرد. به عنوان مثال پخش اطلاعات دروغین در مورد آتش سوزی جنگل ها و یا سیل در یک منطقه می تواند باعث فریب افراد شود. این تصاویر حتی می‌توانند اعتبار تصاویر ماهواره ای واقعی را نیز از بین ببرند. این مشکل می تواند حتی در سطح امنیت ملی یک کشور نیز به یک مسئله مهم تبدیل شود. زیرا نقشه های جعلی توسط دولت ها می تواند دشمنان آنها را دچار سردرگمی کند.

طی مقاله‌ای که توسط استادیار جغرافیای دانشگاه واشنگتن منتشر شده مطلع کردن مردم می‌تواند به طور بالقوه با این مسائل مقابله کند. در این مقاله هدف اصلی این استاد دانشگاه مطلع کردن مردم در مورد وجود تصاویر جغرافیایی جعلی بوده است. بو ژائو معتقد است مردم باید در این زمینه آگاهی کامل داشته و همواره به تصاویر ماهواره‌ای اتکا نکنند.