تخمین تعداد ماهی‌ها از طریق تراکم DNA محیطی

تکنا – خبر [wikiwordpress] : به گزراش روز یکشنبه پایگاه خبری ساینس، در حال حاضر برای تخمین تعداد ماهی‌های ساکن یک زیست بوم از شیوه‌ای موسوم به quantitative echo sounder استفاده می‌شود که یک شیوه تهاجمی است و در آن از امواج صوتی برای تشخیص تعداد ماهی‌ها بهره گیری می‌شود.ارگانیسم‌های ساکن دریا مولکول‌های دی ان […]

تکنا – خبر [wikiwordpress] :

به گزراش روز یکشنبه پایگاه خبری ساینس، در حال حاضر برای تخمین تعداد ماهی‌های ساکن یک زیست بوم از شیوه‌ای موسوم به quantitative echo sounder استفاده می‌شود که یک شیوه تهاجمی است و در آن از امواج صوتی برای تشخیص تعداد ماهی‌ها بهره گیری می‌شود.
ارگانیسم‌های ساکن دریا مولکول‌های دی ان ای خود را درون آب آزاد می‌کنند و این مولکول‌ها که با عنوان دی ان ای محیطی شناخته می‌شوند، با جریان آب جابه‌جا شده و در نهایت تجزیه می‌شوند. به اعتقاد محققان با اندازه‌گیری میزان تراکم دی ان ای محیطی می‌توان جمعیت یک گونه را تخمین زد.
برای این منظور، محققان یک مدل هیدرودینامیکی محاسباتی ساختند که قادر است فرایند آزادسازی، جابه‌جایی و تجزیه دی ان ای محیطی را در یک زیست‌بوم آبی طبیعی شبیه‌سازی کند. سپس محققان با رمزگشایی این مدل در جهت معکوس توانستند جمعیت ماهی‌های ساکن در زیست‌بوم را بر اساس میزان توزیع و تجمع دی ان ای محیطی، تخمین بزنند.
محققان از این مدل برای تخمین تعداد گونه‌ای از ماهیان ساکن بندر میازورو واقع در ژاپن استفاده کردند و نتایجی مشابه روش‌ quantitative echo sounder به دست آوردند.


پایگاه اخبار فناوری تکنا