فسیل ۸۹۰ میلیون ساله می‌تواند قدیمی ترین جانور روی زمین باشد

دانشمندان یک فسیل ۸۹۰ میلیون ساله کشف کردند که احتمال می‌دهند مربوط به قدیمی ترین جانور روی زمین باشد. در صورت تایید موضوع درک ما در مورد تکامل جانوران در تاریخ می تواند تغییر کند. این جانور احتمالاً از قدیمی ترین جانوران روی زمین بوده که در تاریخ قبل از دوره کامبرین وجود داشتند. به […]

دانشمندان یک فسیل ۸۹۰ میلیون ساله کشف کردند که احتمال می‌دهند مربوط به قدیمی ترین جانور روی زمین باشد. در صورت تایید موضوع درک ما در مورد تکامل جانوران در تاریخ می تواند تغییر کند. این جانور احتمالاً از قدیمی ترین جانوران روی زمین بوده که در تاریخ قبل از دوره کامبرین وجود داشتند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دانشمندان عمر جانوران روی زمین را از حدود ۵۴۱ میلیون سال پیش تخمین می زنند که به آن دوره کامبرین گفته می شود. پس از آن و بر اثر یک رویداد به نام انفجار کامبرین شاخه های دیگر حیوانات به وجود آمدند. دوره کامبرین به طول ۲۵ میلیون سال پایه و اساس تنوع زیستی اکنون محسوب می شود.

 پیش از آن تنها موجودات یک سلولی یا یک ارگانیسم چند سلولی میکروسکوپی در زمین وجود داشتند. اما کشف اخیر می‌تواند با این مورد در تضاد باشد. حیات کشف شده توسط دانشمندان به قبل از دوره کامبرین برمیگردد. طبق پژوهشهای اخیر اسفنج های کشف شده به زمان ماقبل کامبرین یعنی حدود ۳۵۰ میلیون سال قبل از آن می رسد  که حدود ۸۹۰ میلیون سال پیش خواهد شد.

 این موضوع حقیقت دیگری را آشکار می‌کند و آن وجود جانوران پیش از شکل گیری شواهد فسیلی است. این موضوع همچنین درک ما از تاریخ تکامل جانوران را نیز تغییر خواهد داد. فسیل ۸۹۰ میلیون ساله کشف شده نیز مربوط به یک اسفنج است که برای تشخیص عمر آن از ابزارهای دقیق استفاده شده است. این محققان به دنبال بررسی های دقیق تر هستند تا بتوانند تکامل حیات روی زمین را بهتر درک کنند.