برنامه ریزی مجدد سیستم ایمنی بدن برای حمله نکردن به سلول های سالم

پژوهشگران در تحقیقات اخیر خود برای درمان بیماری های خودایمن به دستاورد جدیدی در مورد سیستم ایمنی بدن انسان دست یافتند. این سیستم می تواند دوباره برنامه ریزی شود تا بدین طریق بتوان از حمله آن به سلول های سالم بدن جلوگیری کرد. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان در دانشگاه بیرمنگام […]

پژوهشگران در تحقیقات اخیر خود برای درمان بیماری های خودایمن به دستاورد جدیدی در مورد سیستم ایمنی بدن انسان دست یافتند. این سیستم می تواند دوباره برنامه ریزی شود تا بدین طریق بتوان از حمله آن به سلول های سالم بدن جلوگیری کرد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان در دانشگاه بیرمنگام دریافتند که سیستم ایمنی بدن انسان قادر است بصورت مجدد برنامه ریزی شود. بدین ترتیب پروتئین های تولید شده توسط این سیستم توسط خود او شناسایی شده و از حمله به آنها در بیماری هایی نظیر ام اس جلوگیری شود. در بیماری های خود ایمنی سیستم ایمنی بدن نمی تواند کارکرد معمول خود را داشته باشد و به همین دلیل به سلول های سالم بدن نیز حمله می کند. در بیماری ام اس نیز سیستم ایمنی با حمله به پروتئین های اطراف عصب باعث مختل شدن کنترل عضلات توسط عصب می شوند.

با برنامه ریزی مجدد سیستم ایمنی می توان از حمله این سیستم به سلول های سالم جلوگیری کرد. در واقع با آموزش سیستم ایمنی پروتئین های اطراف عصب در بیماری ام اس را بخشی از خود شناخته و دیگر به آن حمله نمی کند. برای این کار محققان از تزریق دوز مشخصی از پروتئین به بدن بیمار استفاده کردند تا با واکنش گلبول های سفید این پروتئین شناسایی شود. بدین ترتیب با تزریق دوز مشخص شده بصورت مکرر می توان روند شناسایی پروتئین های بدن از بیگانه را آموزش داد.