تعرفه‌های تماس با شماره‌های ترابردشده‌

طرح ترابردپذیری که از 31 مردادماه پس از یک ماه اجرای آزمایشی به صورت رسمی آغاز شده، یک ماهه شد. این طرح به این صورت انجام می‌گیرد که در تماس با شماره‌هایی که اپراتور خود را تغییر دادند، پیغامی به تماس‌گیرنده اعلام می‌کند مشترک مقصد ترابردکرده و هزینه تماس‌ خارج از شبکه محاسبه می‌شود. اما […]

طرح ترابردپذیری که از 31 مردادماه پس از یک ماه اجرای آزمایشی به صورت رسمی آغاز شده، یک ماهه شد.

این طرح به این صورت انجام می‌گیرد که در تماس با شماره‌هایی که اپراتور خود را تغییر دادند، پیغامی به تماس‌گیرنده اعلام می‌کند مشترک مقصد ترابردکرده و هزینه تماس‌ خارج از شبکه محاسبه می‌شود. اما اغلب مشترکان از هزینه داخل شبکه و خارج شبکه و تفاوت هزینه این دو تماس اطلاع کاملی ندارند.

به همین منظور آگاهی مشترکان از تعرفه‌های 3 اپراتور تلفن همراه ضروری است. زیرا هر مشترک باید از تفاوت هزینه تماس با خارج از شبکه اطلاع داشته باشد. در جداول زیر تعرفه هر یک از اپراتورها نشان داده شده است.

همراه اول

دائمی

تماس داخل شبکه + تلفن ثابت 570  تومان
تماس خارج شبکه (به ایرانسل یا رایتل) 62.5 تومان

اعتباری

تماس داخل شبکه + تلفن ثابت  67 تومان
تماس خارج شبکه (به ایرانسل یا رایتل)  تومان 93.7

ایرانسل

دائمی

تماس داخل شبکه  49.9 تومان
تماس خارج شبکه (تلفن ثابت یا همراه اول یا رایتل) 49.9 تومان

اعتباری

تماس داخل شبکه  66.9 تومان
تماس خارج شبکه (تلفن ثابت یا همراه اول یا رایتل)  79.9 تومان

رایتل

دائمی

تماس داخل شبکه 49.9 تومان
تماس خارج شبکه (تلفن ثابت یا ایرانسل یا رایتل) 49.9 تومان

اعتباری

تماس داخل شبکه  62 تومان
تماس خارج شبکه (تلفن ثابت یا همراه اول یا رایتل) 85.2 تومان