۵۵.۵ درصد خانوارهای ایرانی به اینترنت دسترسی دارند

سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، طی یک سرشماری از دسترسی خانوارها به فناوری اطلاعات و ارتباطات تا پایان سال 94، اعلام کرد که ۴۵ درصد ایرانیان بالای ۶ سال به اینترنت دسترسی داشته و در 57 درصد خانه ها رایانه وجود دارد. این […]

سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، طی یک سرشماری از دسترسی خانوارها به فناوری اطلاعات و ارتباطات تا پایان سال 94، اعلام کرد که ۴۵ درصد ایرانیان بالای ۶ سال به اینترنت دسترسی داشته و در 57 درصد خانه ها رایانه وجود دارد.

این سرشماری که چهارمین دوره آمارگیری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور بود، با نمونه‌گیری وضعیت ۲۵ هزار خانواده ایرانی انجام شده است. همه افراد عضو خانوارهای معمولی ساکن، گروهی و موسسه ای در مناطق شهری و روستایی بوده و شاخص دسترسی به اینترنت نیز به گونه‌ای تعریف شد که در هر خانوار مورد نظر، یکی از اعضای خانوار در ۳ ماه گذشته از اینترنت استفاده کرده باشد.

نتایج این طرح حاکی از این است که ۵۵.۵ درصد خانوار ایرانی که معادل ۱۳ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۸۱۵ خانوار می شوند، به اینترنت دسترسی دارند. در همین حال شمار خانوارهای دارای دسترسی به رایانه ۵۷.۴ درصد معادل ۱۳ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۹۴۳ خانوار برآورد شده است.

همچنین مشخص شد که ۴۵.۴ درصد کاربران ۶ سال به بالا در ایران به اینترنت دسترسی دارند. علاوه براین، طبق این نتایج، تا پایان سال ۹۴ ضریب نفوذ کاربران اینترنت در کشور بیش از ۴۰ درصد است. تا پایان سال ۱۳۹۵ ضریب نفوذ اینترنت در کشور به ۵۰ درصد می رسد و دسترسی خانوارها به اینترنت تا پایان سال جاری از ۵۵ درصد فراتر خواهد رفت.

آمار سرشماری جدید از افزایش بیش از ۱۰ درصد دسترسی خانوار ایرانی به اینترنت و بیش از ۵ درصدی به رایانه حکایت دارد.